Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsomschrijving
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

DEAL4Callcenter: de website DEAL4Callcenter BV.nl, overige websites die doorlinken naar DEAL4Callcenter BV.nl en de ondersteunende diensten door DEAL4Callcenter;

 

Contractant: degene die een contract af wil sluiten of klant wil doorgeven via DEAL4Callcenter BV.nl met één van de deelnemende Energieleveranciers, Internetprovider, Telecomleveranciers, Iptv, Glasvezelprovider, Voip provider, mobiel, vamo voorwaarden van toepassing zijn;

 

Leverancier: Energieleveranciers, Internetprovider, Telecomleveranciers, Iptv, Glasvezelprovider, Voip provider, mobiel, vamo met wie de contractant na tussenkomst van DEAL4Callcenter BV.nl een overeenkomst heeft aangegaan, waarop de algemene voorwaarden van de Energieleveranciers, Internetprovider, Telecomleveranciers, Iptv, Glasvezelprovider, Voip provider, mobiel, vamo van toepassing zijn.

 

Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan door DEAL4Callcenter BV één of meer diensten worden verricht;

 

Diensten : de door DEAL4Callcenter BV te verrichten diensten zoals informatieverstrekking, automatische postcodecontrole, bemiddeling tussen contractant en leveranciers, verkoop van energie-, internet, voip, glasvezel en mobiel en andere breedbanddiensten en verkoop van hardware en overige producten.

 

Zaken: de bemiddeling tussen de contractant die een overeenkomst heeft gesloten met één van de leveranciers en deze leveranciers door DEAL4Callcenter BV.

 

Zaken: de bemiddeling tussen de contractant die een overeenkomst heeft gesloten met één van de providers en deze providers door DEAL4Callcenter BV.

 

Artikel 2. Onderwerp
DEAL4Callcenter BV verricht één of meer diensten zoals omschreven in de overeenkomst. Wijzigingen in de omvang en/of de inhoud van een dienst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zullen alsdan onderdeel uit maken van de overeenkomst.

 

Artikel 3. Bepalingen
1. Door gebruik te maken van de diensten van DEAL4Callcenter BV verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor DEAL4Callcenter BV niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.

2. De dienstverlening van DEAL4Callcenter BV aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende leveranciers en of provider dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de leverancier. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via DEAL4Callcenter BV aangevraagde abonnement bij de leverancier en of provider is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen DEAL4Callcenter BV en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door DEAL4Callcenter BV geleverde diensten, dit ter beoordeling van DEAL4Callcenter BV.

 

Artikel 4. Contractant
1. De contractant zal voorzover zulks redelijkerwijs nodig is zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hij zal o.a. noodzakelijke gegevens aan DEAL4Callcenter BV verstrekken, aan werknemers van DEAL4Callcenter of aan door DEAL4Callcenter BV ingeschakelde derden en zal maatregelen treffen zodat DEAL4Callcenter BV haar diensten naar behoren kan verlenen.

2. De werknemers van DEAL4Callcenter BV of van de door DEAL4Callcenter BV ingeschakelde derden zullen zich houden aan de toegangsregelingen en/of veiligheidsmaatregelen van de contractant, zoals aangegeven in de overeenkomst.

 

Artikel 5. Geheimhouding
Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Login-gegevens en paswoorden dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de contractant en mogen nooit openbaar gemaakt worden op wat voor manier dan ook.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendomsrecht
1. De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van zaken en programmatuur, en/of van de intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die DEAL4Callcenter BV aanwendt bij het verrichten van de dienst.

2. De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de overeenkomst door DEAL4Callcenter BV vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij DEAL4Callcenter BV. De contractant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

3. Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de contractant hen ter stond van de rechten van DEAL4Callcenter BV op de hoogte te stellen. De contractant dient DEAL4Callcenter BV terstond in te lichten.

 

Artikel 7. Tarieven
Alle op DEAL4Callcenter BV.nl vermelde tarieven zijn afkomstig van de leveranciers en de providers en zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn genoemd in Euro’s en zijn indien niet specifiek vermeld inclusief 21% BTW. Tarieven zoals abonnementskosten, netwerkkosten, belastingen, aansluitkosten, modemkosten en assurantiebelasting andere gerelateerde kosten zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Contractanten die door de leverancier daadwerkelijk zijn geactiveerd zullen vanaf het moment van afsluiten geen relatie meer hebben met DEAL4Callcenter BV , contractanten zullen door de betreffende Internet Service Provider op de hoogte worden gehouden van tussentijdse wijzigingen in de tarieven. DEAL4Callcenter BV zal hier verder geen invloed op uit kunnen oefenen en kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden en verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 8. Beschikbaarheid van energie, telecom, voip, mobiel, glasvezel

Alle zoekresultaten op DEAL4Callcenter zijn onder voorbehoud en zijn afhankelijk van een groot aantal externe factoren zoals, maar niet beperkt tot: vertraging door derden, technische haalbaarheid met betrekking tot aanwezige telefoonlijnen, foutieve informatie in de database en / of website van de leveranciers en de afstand tussen het aansluitpunt van de contractant en de daarbij behorende wijkcentrale. DEAL4Callcenter kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie met betrekking tot de al dan niet correcte weergave van beschikbaarheid voor de postcode van contractant. Contractant kan dan ook nooit een schadeclaim indienen bij DEAL4Callcenter aangezien DEAL4Callcenter zich niet verantwoordelijk stelt voor onjuiste informatie, u stemt hier automatisch mee in als u gebruik maakt van de diensten van DEAL4Callcenter zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

 

Artikel 9. Betalingen
1. De leverancier brengt de door de contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door de leverancier aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 30 dagen gelden. Betalingen zullen door de leverancier worden verwerkt zonder tussenkomst van DEAL4Callcenter BV tenzij anders aangegeven. DEAL4Callcenter BV kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen tussen contractant en de leverancier en niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg hiervan.

2. Indien de contractant niet tijdig heeft betaald, deelt de leverancier hem of haar dit schriftelijk mede en stelt daar bij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 

Artikel 10. De overeenkomst
1. De overeenkomst tussen contractant en DEAL4Callcenter BV wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en DEAL4Callcenter BV wordt na verloop van de in afhandeling dan wel in aanvraag zijnde abonnementen en / of verhuisberichten van contractant bij de betreffende leverancier automatisch beëindigt.

2. De overeenkomst tussen contractant en de leverancier wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en de Leverancier wordt na verloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend verlengd met een modelcontract voor onbepaalde tijd tegen een variabel tarief.

3. De Leveranciers en de contractant kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen, met inachtneming van het in de door DEAL4Callcenter BV verstrekte algemene voorwaarden van de Leverancier bepaalde, tegen en na het verstrijken van de overeengekomen (verlenging)termijn tenzij:

3.1 met de contractant anders is overeengekomen;

3.2 de contractant er voor kiest de contractueel overeengekomen boete in geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst te voldoen;

3.3 zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6, derde lid of artikel 13, derde lid onder b.

4. De opzegging dient rechtstreeks te geschieden bij de Leverancier met inachtneming van een termijn zoals aangegeven in de door DEAL4Callcenter BV verstrekte leveringsvoorwaarden van de Leverancier, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 11. Ontbinding

Elk der partijen genoemd in artikel 1 is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij:

 

11.1 surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

11.2b in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. DEAL4Callcenter BV is niet aansprakelijk voor schade die de contractant lijdt door tekortkomingen van DEAL4Callcenter BV bij de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

2. De contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal DEAL4Callcenter BV vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.

 

Artikel 13. Privacy beleid

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy beleid van DEAL4Callcenter. Ons volledige privacy beleid is na te lezen op deze pagina.

 

Artikel 14. Slotbepaling
1. DEAL4Callcenter BV BV heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

2. Indien DEAL4Callcenter BV BV de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal DEAL4Callcenter de wijzigingen tijdig bekend maken via de de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden alsdan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.

3. Met betrekking tot algemene voorwaarden van leveranciers:

3.1 Leverancier kan zonder tussenkomst van DEAL4Callcenter BV BV haar algemene voorwaarden wijzigen en zal deze zelf kenbaar maken aan de contractant, DEAL4Callcenter BV BV heeft geen invloed op beslissingen van Leverancier en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld dan wel verantwoordelijk worden gehouden;

3.2 indien de contractant een wijziging in de algemene voorwaarden van Leverancier niet wenst te accepteren, kan hij of zij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen bij de Leverancier indien dit is opgenomen in de algemene voorwaarden van de Leverancier waarmee contractant een overeenkomst aangaat;

3.3 opzeggen dient te gebeuren bij de Leverancier volgens de in de algemene voorwaarden van Leverancier vermelde voorwaarden, opzegging van uw overeenkomst met Leverancier dient niet bij DEAL4Callcenter BV BV te worden ingediend.

4. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

5. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.

nl_NLDutch
en_USEnglish nl_NLDutch